Vedtægter for Toksværd Hallen

Sidst ændret på Generalforsamling 100315  §12 og 14

Paragraf 1

Institutionens navn er Den selvejende institution Toksværd Hallen, og hjemstedet er Næstved kommune.

Paragraf 2

Institutionens formål er: At drive en idrætshal med tilhørende anlæg i Næstved kommune og fremme enhver form for idræt, at virke som samlingssted for egnens befolkning samt støtte det kulturelle liv på egnen.

Det er tilladt hallens bestyrelse at bestemme, at hallen også kan anvendes til møder, udstillinger, kongresser, koncerter o. lign. formål.

Paragraf 3

Som medlemmer af den selvejende institution kan optages personer, institutioner, foreninger, selskaber m.m.

Valgbarhed på generalforsamlingen er uafhængig af bopælskommune.

Paragraf 4

Bestyrelsen er hallens øverste myndighed.

Institutionens medlemmer hæfter ikke personligt for den påhvilede gæld.

Paragraf 5

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er personer, institutioner, foreninger og selskaber m.m., der er opført som medlemmer af hallen.

Institutioner, foreninger og selskaber har een stemme på lige fod med enkeltmedlemmer.

Ethvert stemmeberettiget medlem kan kun stemme ved personligt fremmøde.

Paragraf 6

Hallen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf det ene er valgt blandt Hallens medarbejdere.

Paragraf 7

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 1. april.

Indvarsling skal ske med mindst 14 dages varsel på Hallens hjemmeside: www.toksvaerdhallen.dk og ved opslag i Hallen og hos den lokale købmand.

Dagsorden for generalforsamlingen er således:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af formand

6. Valg af kasserer.

7. Valg af øvrig bestyrelse

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

9. Valg af 2 revisorer.

10. Valg af 1 revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Paragraf 8

Generalforsamlingens beslutninger er endelige.

Paragraf 9

Der må i hallens bestyrelse ikke indvælges personer, der er dømt ved en domstol for noget kriminelt.

Personer, der er lønnet af Hallen, kan ikke være blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Paragraf 10

Formand, kasserer og øvrig bestyrelse vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen og med følgende sammensætning:

Formand vælges i ulige år.

Kasserer vælges i lige år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

1 observatør (uden stemmeret) kan udpeges af Næstved Kommune.

Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

I tilfælde af frafald indtræder den pågældende suppleant på den pågældende plads indtil næste ordinære generalforsamling.

Revisorerne vælges for 2 år. En vælges i lige år og en vælges i ulige år.

Revisorsuppleanten vælges for et år.

Alle valg kan, på forlangende, være skriftlige.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer vælges ét medlem af gangen.

 

Paragraf 11

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, regnskabsfører og sekretær og udarbejder en forretningsorden, hvori de nærmere regler for bestyrelses- og forretningsudvalgsmødernes afvikling fastsættes.

I forretningsordenen optages endvidere bestemmelser om udlejning af lokaler, samt om eventuel ansættelse eller afskedigelse af lønnet personale, herunder fast eller midlertidig bestyrer eller inspektør til at forestå ledelsen af hallen.

Paragraf 12

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt eller i øvrigt, når formanden ønsker det, eller 4 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.

Formanden foranlediger. at der senest 8 dage inden ordinært mødes afholdelse tilstilles hvert af bestyrelsens medlemmer en dagsorden.

Mødereferat udsendes senest 8 dage efter ethvert bestyrelsesmøde. Referatet godkendes på næste møde, dog således at eventuelle indsigelser skal fremsendes til formanden senest 14 dage efter mødet.

Paragraf 13

Medlemskontingentet for enkeltmedlemmer , institutioner, foreninger, selskaber mm., fastsættes af bestyrelsen.

Paragraf 14

Til at varetage hallens daglige ledelse og forpligte hallen i alle forhold nedsætter bestyrelsen et forretningsudvalg på mindst 3 medlemmer.

Formanden for bestyrelsen er født formand for udvalget.

Hallen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem, sammen med kassereren.

Paragraf 15

Forretningsudvalget øver det umiddelbare tilsyn med hallens kasse- og regnskabsvæsen, derunder med en evt. halinspektørs forretninger.

Forretningsudvalget påser. at hallens indtægter indgår til rette tid, og hallens påhvilede udgifter afholdes rettidigt og uden unødig omkostning for hallen. Udvalget har i det hele indseende med alle financielle forhold, der vedrører hallen.

Paragraf 16

Køb og salg samt pantsætning af fast ejendom skal godkendes af bestyrelsen, og skøder, pantebreve, gældsbeviser andre forpligtende dokumenter, som udstedes, skal underskrives af hele bestyrelsen.

Såfremt der af det offentlige er afgivet kommunegaranti eller sikkerhedsstillelse, skal byrådets godkendelse af de anførte dispositioner indhentes.

Andragender herom til byrådet skal vedlægges sagens dokumenter samt udskrift af hallens forhandlingsprotokol.

Paragraf 17

Over alle møder i bestyrelsen og forretningsudvalget føres en forhandlingsprotokol. Denne skal efter hvert mødes afslutning underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer, efter at det tilførte er oplæst.

Medlemmer kan ikke - under henvisning til evt. stemmeafgivning eller andre grunde - vægre sig ved at underskrive protokollen, men kan i den forbindelse få indføjet afvigende mening.

 

Paragraf 18

Referat af generalforsamlingen udfærdiges af bestyrelsens sekretær, underskrives af dirigenten og indsættes i en forhandlingsprotokol, autoriseret dertil af formanden.

Paragraf 19

Hallens regnskab går fra den l. januar til den 31. december.

Der føres et detailleret regnskab over indtægter og udgifter, og der udfærdiges status over hallens aktiver og passiver pr. 31. december.

Paragraf 20

Slutter et regnskabsår med underskud, søger bestyrelsen udvej til inddækning af dette beløb evt. gennem optagelse af forhandlinger med byrådet herom. Det påhviler bestyrelsen at anvende årets overskud, med fradrag af rimelige henlæggelser  til konsolidering af formuen, til institutionens formål. Anvendelsen kan dog udskydes til et senere regnskabsår, såfremt det er af betydning for opfyldelse af institutionens formål.

Paragraf 21

Regnskabet gennemgås af en godkendt revisor, som udpeges af bestyrelsen.

De på generalforsamlingen valgte revisorer foretager en kritisk gennemgang af regnskabet og fremkommer med evt. bemærkninger på generalforsamlingen.

Paragraf 22

Alle beslutninger på generalforsamlingen - bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer og om hallens opløsning - i bestyrelsen og forretningsudvalget sker ved almindelig stemmeflerhed.

l tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen og forretningsudvalget er dog formandens stemme afgørende.

Paragraf 23

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 majoritet blandt de afgivne stemmer.

Paragraf 24

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes, når mindst 2/5 af medlemmerne skriftligt forlanger det med opgivelse af dagsorden.

Reglerne er de samme som for den ordinære generalforsamling med de af forholdets natur følgende ændringer.

Paragraf 25

Bestyrelsen bemyndiges dog til at foretage sådanne ændringer i denne vedtægt, som det måtte blive forlangt af de offentlige myndigheder.

Ændringerne forelægges til orientering for medlemmerne på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Paragraf 26

Til vedtagelse af hallens opløsning kræves der tilstedeværelse af mindst halvdelen af medlemmerne.

Er dette antal ikke mødt, kræves der til vedtagelse af et sådant forslag over 3/4 af de fremmødte stemmer.

Paragraf 27

En vedtagelse på en generalforsamling om hallens opløsning skal godkendes på en ny generalforsamling, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Indkaldelse til den sidste generalforsamling kan lovligt udsendes samtidig med indkaldelse til den første generalforsamling.

Dersom opløsning med fornøden majoritet ikke er vedtaget på begge generalforsamlinger, indkaldes, dersom 2/3 af de på den anden generalforsamling mødte kræver det, til en ny ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel til medlemmerne, og opløsningen kan da vedtages på denne generalforsamling med almindelig stemmeflerhed.

Paragraf 28

Generalforsamlingen kan ikke beslutte at ophæve hallen uden først at have givet Næstved kommune adgang til at overtage hallen for de til det pågældende tidspunkt stående prioriteter. Denne bestemmelse kan tinglyses som en servitut på hallens blad i tingbogen.

Paragraf 29

Opløsning eller likvidation sker under ledelse af en eller flere af bestyrelsen valgte personer. Ved afslutningen af dette arbejde aflægges regnskab over forløbet af forretningen på en særlig generalforsamling.

Paragraf 30

Et eventuelt overskud - efter omkostninger ved hallens opløsning og hallens gæld er betalt - tilfalder de lokale idrætsforeninger, hjemmehørende i gamle Holmegaard kommune, der lejer hallen. Fordeling sker i forhold til de foregående tre års lejeforbrug.

 

Vedtægterne er fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen d.11. marts 2014 og igen d.10.marts 2015 og begge gange underskrevet af dirigenten Hans Henrik Mortensen.